DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 33887084/020/799 17/05/2013
Karar Numarası:2013/1
KARAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanıp, 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 01/03/2013 tarihli ve 28278, 28339 sayılı yazılar ile 06/03/2013 tarihli ve 30581 sayılı yazı ile tüm teşkilâta duyurulan, idare memurluğuna ve ikinci müdürlüğe görevde yükselme eğitimi ile öğretmenlik kadrolarına unvan değişikliği sınavına katılmak üzere başvuruda bulunan ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeline ait başvuru belgelerinin incelenmesi amacıyla anılan Yönetmeliğin 16'ncı maddesi gereğince, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz YILDIRIM başkanlığında, Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin ESER, Personelden Sorumlu Daire Başkanı Yılmaz ÇİFTÇİ, Tetkik Hâkimleri Hasan SARAÇ ve Bülent BAĞCI'dan oluşan Kurul, 17/05/2013 tarihinde saat 18:30'da Genel Müdürlük toplantı salonunda toplandı.

1- İkinci müdürlük kadrolarına görevde yükselme eğitimine başvuran personelin belgelerinin değerlendirilmesi sonucu;

A) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6'ncı maddesinde sayılan genel şartlar ile 7'nci maddesinin (a) bendinde sayılan özel şartları taşıdıkları anlaşılan ve Genel Yönetmeliğe ekli EK-1 Değerlendirme Formunda belirtilen kriterler esas alınarak yapılan puanlama sonucunda, ek-1 sayılı listede isim, unvan ve görev yeri belirtilen personelin başvurularının KABULÜNE ve görevde yükselme eğitimine alınmalarına,

B) Ceza İnfaz Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6'ncı maddesinde sayılan genel şartlar ile 7'nci maddesinin (a) bendinde sayılan özel şartlardan isimlerinin karşısında belirtilen şartı/şartları taşımadıkları anlaşılan, ek-2 sayılı listede isim, unvan ve görev yerleri belirtilen personelin başvurularının REDDİNE,

2- İdare memurluğuna görevde yükselme eğitimine başvuran personelin belgelerinin değerlendirilmesi sonucu;

A) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6'ncı maddesinde sayılan genel şartlar ile 7'nci maddesinin (c) bendinde sayılan özel şartları taşıdıkları anlaşılan ve Genel Yönetmeliğe ekli EK-1 Değerlendirme Formunda belirtilen kriterler esas alınarak yapılan puanlama sonucunda, ilân edilen kadro sayısının üç katı olan ilk 90 aday arasına giren ek-3 sayılı listede isim, unvan ve görev yeri belirtilen personelin başvurularının KABULÜNE ve görevde yükselme eğitimine alınmalarına,

B) Ceza İnfaz Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6'ncı maddesinde sayılan genel şartlar ile 7'nci maddesinin (c) bendinde sayılan özel şartları taşıyan ancak Genel Yönetmeliğe ekli EK-1 Değerlendirme Formunda belirtilen kriterler esas alınarak yapılan puanlama sonucu ilân edilen kadro sayısının üç katı olan ilk 90 aday arasına giremeyen ek-4 sayılı listede isim, unvan, görev yeri belirtilen personelin görevde yükselme eğitimine KATILMALARINA YER OLMADIĞINA,

C) Ceza İnfaz Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6'ncı maddesinde sayılan genel şartlar ile 7'nci maddesinin (c) bendinde sayılan özel şartlardan isimlerinin karşısında belirtilen şartı/şartları taşımadıkları anlaşılan, ek-5 sayılı listede isim, unvan ve görev yerleri belirtilen personelin başvurularının REDDİNE,

3- Öğretmenlik kadroları için unvan değişikliği sınavına başvuran personelin belgelerinin değerlendirilmesi sonucu;

A) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8'inci maddesinde sayılan genel şartlar ve 9'uncu maddesinin (a) bendinde sayılan özel şartlar ile ilanda belirtilen şartları taşıdıkları anlaşılan ek-6 sayılı listede isim, unvan ve görev yeri belirtilen personelin başvurularının KABULÜNE ,

B) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8'inci maddesinde sayılan genel şartlar ve 9'uncu maddesinin (a) bendinde sayılan özel şartlar ile ilanda belirtilen şartı/şartları taşımadıkları anlaşılan ek-7 sayılı listede isim, unvan ve görev yeri belirtilen 139 personelin başvurularının REDDİNE,

C) Yapılacak öğretmenlik unvan değişikliği sınavına dayanak teşkil eden Yönetmeliğin adının “Ceza İnfaz Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” olması,

Bahsedilen Yönetmeliğin kapsamının belirtildiği 2. Madde de “Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube müdürlükleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görevli personelden 5’inci maddede belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar" hükmüne yer verilerek anılan sınava katılacak görevlilerin sınırlanmış olması nedeniyle , ek-8 sayılı listede isim, unvan ve görev yeri belirtilen Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü uhdesinde çalışan 3 personel ile 2 infaz ve koruma memurluğu öğrencisinin başvurularının REDDİNE,

Oybirliği ile karar verilmiştir. 17/05/2013

BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
Enis Yavuz YILDIRIM
Burhanetttin ESER
Yılmaz ÇİFTÇİ
Hakim
Hakim
Hakim
Genel Müdür V.
Genel Müdür Yardımcısı
Daire Başkanı
ÜYE
ÜYE
Hasan SARAÇ
Bülent BAĞCI
Tetkik Hakimi
Tetkik Hakimi
EKLER:
1- Ek-1, ek-2, (İkinci Müdürlük, 3 sayfa)
2- Ek-3, ek-4, ek-5 (İdare Memurluğu, 15 sayfa)
3- Ek-6, ek-7, ek-8 (Öğretmenlik, 7 sayfa)