DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 61447256-903.02-E.1366/21760 19.02.2016
Konu : Hizmete açılan ve açılacak ceza infaz
kurumlarına personel planlaması

.................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


Hizmete yeni açılan ve ekli listede belirtilen Ağrı, Gaziantep, Ereğli (Konya), Şanlıurfa, Kars, Durağan (Boyabat) ceza infaz kurumları ile 2016 yılı içerisinde hizmete açılması planlanan Rize, Van, Samsun, Hatay, Keskin (Kırıkkale), Kilis, Edirne, Patnos (Ağrı), Denizli, Elazığ ve Tarsus ceza infaz kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması amacıyla komisyon atamalı personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22'nci maddesi kapsamında komisyonlar arası naklen atanması planlanmaktadır.

Bu kapsamda, aşağıda belirtilen şartları taşıyan ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik müdürlükleri personelinin talep dilekçeleri ile birlikte ekte gönderilen EK-A formunun excel formatında büyük harflerle doldurularak ve ilgililerin sicil özeti belgeleri eklenerek en geç 01 Mart 2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde UYAP üzerinden gönderilmesi,

Ayrıca sadece komisyonlarca, gönderildiği yer ismi (hangi komisyona ait olduğu) açıkça belirtilerek EK-A formunun excel formatında ab111902@adalet.gov.tr e-posta adresine de gönderilmesi, herhangi bir başvuru olmaması halinde talep bulunmadığına dair yazının belirtilen e-posta adresi ile birlikte UYAP üzerinden de gönderilmesi gerekmektedir.

1-Komisyonlar arası naklen atanma için başvuru şartları:
a) 01 Mart 2016 tarihi itibariyle görev yapılan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının yetki alanı içerisinde 2 yıllık hizmet süresini doldurmuş olmak (hizmet gereği atananlarda 3 veya 8 yıl),
b) Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak, son iki yıl içerisinde uyarma veya kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak (hizmet gereği atananlarda uyarma cezası dışında ceza almamış olmak).

2- Genel İlkeler:
a) Eşi ile aynı komisyon bünyesinde çalışanların tek başına talepte bulunmaması gerekmektedir.
b) Sözleşmeli personelin başvuru hakkı bulunmamaktadır.

3-Başvuru ve değerlendirme takvimi:
a) 22 Şubat 2016 - 25 Şubat 2016 tarihleri arasında başvuruların alınması,
b) 26 Şubat - 29 Şubat 2016 tarihleri arasında başvuruların komisyonlarca değerlendirilmesi,
c) 01 Mart 2016 tarihinde taleplerin Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesi, başvuru şartlarını taşımayanların taleplerinin ise gönderilmemesi gerekmektedir.

4- Özel Hususlar:
a) Yukarıda adı geçen kurumlara ihtiyaçtan fazla talep olması halinde talepte bulunanların görev yaptığı kurumun personel ihtiyacı göz önüne alınarak başvuruları değerlendirilecektir.
b) Aynı komisyona bağlı birden fazla ceza infaz kurumunun hizmete açılmış ya da açılacak olması halinde tercihlerin kurum bazında değil komisyon bazında yapılması gerekmektedir. (Örneğin; Ağrı Ceza İnfaz Kurumları, Patnos Ceza İnfaz Kurumları, Elazığ Ceza İnfaz Kurumları gibi)
c) Tercihler komisyon bazlı yapılacak olup, en fazla beş komisyon tercih edilebilecektir.
ç) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği 33'üncü maddesi uyarınca bölge esasına göre atamaya tabi olup, aynı Yönetmeliğin Geçici 2'nci maddesine göre 01/04/2016 tarihi itibariyle bölge esasına göre atama kapsamında olan infaz ve koruma başmemurlarından yukarıda belirtilen ceza infaz kurumlarına atanma talebinde bulunup talepleri olumlu değerlendirilerek atamaları yapılanlar bölge esasına göre atanmış sayılacaklardır. Bölge esasına göre atama kapsamında olmayan infaz ve koruma başmemurlarının talepte bulunmaları halinde talepleri değerlendirilecektir.
d) Hizmete açılan ceza infaz kurumlarına ataması yapılan personelin kurumlarından ayrılışları atama tebligatını müteakiben yapılacaktır. 2016 yılı içerisinde hizmete açılacak ceza infaz kurumlarının muhtemel hizmete alınma tarihleri ekli listede gösterilmiş olup, bu kurumlara atamaları yapılan personelin ayrılışları kurumların faaliyete geçtikleri tarihte yapılacaktır. Öngörülen tarihte kurumların hizmete açılamaması durumunda atamaları gerçekleştirilen personelin ayrılış işlemleri ilgili kurumların fiilen hizmete açıldığı tarihte yapılacaktır.
e) Söz konusu atamalar, atanmak istenilen kurum ile halen görev yapılan kurumun ihtiyacı göz önüne alınarak gerçekleştirileceğinden, atama onay tarihinden sonra yapılacak feragat talepleri kabul edilmeyecektir.
f) 31/12/2015 tarihli ilan kapsamında hizmete açılan ceza infaz kurumları için talepte bulunup da atamaları gerçekleştirilemeyen personelin yeniden talepte bulunmaları halinde talepleri değerlendirilecektir.
g) 2016 yılı yaz döneminde yapılacak olan isteğe bağlı personel atamalarında hizmet süresinin yanında, bulunulan ve talep edilen kurumların personel ihtiyacı temel atama kriteri olarak göz önünde bulundurulacaktır. Bu itibarla, daha önceki isteğe bağlı atama dönemlerinde atanma talebinde bulunup da talep edilen kurumların personel ihtiyacının bulunmaması sebebiyle talepleri olumlu değerlendirilemeyen personelin, 2016 yılı isteğe bağlı atama döneminde aynı tercihlerde bulunmaları halinde atanma talepleri olumlu karşılanamayabileceğinden, bu tercihlerine yakın ekli listede belirtilen ceza infaz kurumlarını tercih etmeleri halinde talepleri değerlendirilecektir.
h) Fiziki olarak veya komisyon aracı kılınmaksızın gönderilen evrak ile 22 Şubat 2016 - 25 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Bilgi edinilmesini, yazımızın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına iletilmesini ve keyfiyetin yargı çevrenizde bulunan ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik müdürlükleri personeline duyurulmasını rica ederim.

Enis Yavuz YILDIRIM
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür

EK:

Hizmete Açılan ve Açılacak Ceza İnfaz Kurumları Listesi