DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 61447256-903.02-E.2110/37890 24.03.2016
Konu : Bakanlık Atamalı Personelin Atama Plânlaması

.................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli ataması Bakanlık tarafından yapılan personelin kurumlara dengeli dağılımının temin edilmesi ve atanma taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla 2016 yılı yaz kararnamesi çalışması yapılacaktır.

Ayrıca, 02.04.2013 tarihli ve 28606 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10'uncu maddesi ile değiştirilen Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33'üncü maddesi gereğince saymanlar bölge esasına göre çalışmaktadırlar. Anılan Yönetmelik değişikliğinin geçici 2'nci maddesine göre 33'üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen bölge esası, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan saymanlar ile infaz ve koruma başmemurları yönünden 01.04.2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33 ve 34'üncü maddeleri kapsamında saymanların bölge esasına göre yer değişikliklerinin yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda aynı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu yargı çevresi içerisindeki ceza infaz kurumlarında 15 yıl ve daha fazla süreyle sayman unvanıyla görev yapmakta olanların da atamaları resen değerlendirilmeye alınacaktır.

Naklen atanma talebinde bulunacak olan bakanlık atamalı personelin, tercih sınırlaması olmaksızın EK-1 talep formu doldurup varsa mazeretlerini açıkça izah etmeleri ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 25, 26 ve 28'inci maddelerinde belirtilen belgeleri forma ekleyerek 28 Mart - 08 Nisan 2016 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla Genel Müdürlüğe göndermeleri gerekmektedir.

1-İsteğe bağlı atanmak için başvuru şartları;

a- 01 Temmuz 2016 tarihi itibariyle görev yapılan adalet komisyonu yetki alanı içerisinde 2 yıllık hizmet süresini doldurmuş olmak, (sözleşmeli pozisyonda geçen süreler hesaba katılacak, askerlik, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının 3 aydan fazlası hesaba katılmayacaktır.)

b- Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

Şartlarını birlikte taşıyanlar atanma talebinde bulunabileceklerdir.

2-Hizmet gereği atananlardan isteğe bağlı olarak atanma talebinde bulunacaklar için başvuru şartları;

a- 01 Temmuz 2016 tarihi itibariyle atandığı yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az üç yıl görev yapmış olmak, (önceki görev yerinin bağlı olduğu merkez ve mülhakatına atanmak isteyenlerde sekiz yıllık çalışma süresinin tamamlanması gerekmektedir.)

b- Atandığı yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsa bile hükümlülüğü ile adli ve idari soruşturması veya ceza davası bulunmamak,

d- Son üç yıl içerisinde uyarma dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
Şartlarını birlikte taşıyanlar atanma talebinde bulunabileceklerdir.

3- Diğer hususlar;
a) Bulunduğu yerde 01 Ağustos 2016 tarihi itibariyle iki yıllık görev süresini dolduranlar ihtiyaç durumuna göre başka yere re'sen atanabileceklerdir,

b) Bölge esasına göre çalışan ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarından 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle bulunduğu yerde 5 yıllık görev süresini tamamlayacak olanlar ile 15 yıllık görev süresini tamamlayan saymanlar kararname kaspamında olup, bu durumda olanlar naklen atanma talebinde bulunabilecekleri gibi, talepte bulunmayanların da atamaları re'sen yapılabilecektir.

Bilgi edinilmesini, keyfiyetin merkez ve mülhakat ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli Bakanlık atamalı personele tebliğini rica ederim.

 


Enis Yavuz YILDIRIM
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür

 

EKİ : EK-1 Naklen Atama Talep Formu (1 sayfa).