DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLÂN

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında münhal bulunan ikinci müdür ile infaz ve koruma başmemuru kadroları için 28/10/2005 tarih ve 25980 sayılı resmi gazetede yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda görevde yükselme sınavı ile 75 ikinci müdür, 250 infaz ve koruma başmemuru alımı yapılacaktır.

Sınav 13 Ağustos 2016tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da yapılacaktır. Başvurular 25/07/2016 – 31/07/2016tarihleri arasında www.meb.gov.tradresinden yapılacaktır.

Belirtilen başvuru şartlarının sınava son başvuru tarihi olan 31/07/2016 itibariyle taşınıyor olması gerekmektedir.

30/06/2016 tarihinde ilan edilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuran adaylar da şartlarını taşımaları durumunda her ikisi için de sınav ücreti yatırmak şartıyla bu sınava da başvurabileceklerdir.

Sınava sadece ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görevli personel başvurabilecektir. Başka kurumlarda görev yapan personel başvuramayacaktır.

Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınava başvurabilecektir.

I-BAŞVURU
Başvuru Şartları
1-Genel şartlar;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68’inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,
b) Kurumda sözleşmeli pozisyonda geçen süreler dâhil olmak üzere en az iki yıl çalışmış olmak (Kurumda sözleşmeli pozisyonda geçen süreler dâhil olmak üzere en az iki yıl çalışmış olmak” ifadesinde yer alan “kurum” Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilâtında bulunan ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri ve eğitim merkezi müdürlüklerini ifade etmekte olup, bu kurumlarda fiilen en az iki yıl çalışmış olmak gerekmektedir. ücretsiz izin, askerlik vb. nedenlerle görevden ayrılmalar bu süre hesabında dikkate alınmayacaktır),
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125’inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre bir kez, (B) bendine göre iki kez disiplin cezası almamış olmak,
d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama ya da ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak,
2-Özel şartlar;
Hizmet süresi; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4’üncü maddesinde belirtildiği üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci Maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirilecek süreleri kapsamaktadır. Bu durumda; 08/06/1984 tarihli ve 217 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile yasama organı üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürelerin altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınacaktır. Ancak bu sürelerin yönetmelikte belirtilen unvanlarda geçmesi gerekmektedir.

a) İkinci Müdür için;
- En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
- İdare memurluğu öğrenciliğinde geçen süre dâhil, idare memuru olarak en az üç yıl veya eğitim uzmanı, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, mühendis, tabip, diş tabibi ve sayman unvanlarında toplam sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,
- Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hal kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,
b) İnfaz ve koruma başmemuru için;
- En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
- İnfaz ve koruma memuru unvanında en az üç yıl hizmet süresi bulunmak,
- Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

Başvuru İşlemleri

Başvurular 25 Temmuz - 31 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Aday öncelikle sınav ücreti olan 110 TL'yi MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile belirtilen tarihler arasında yatıracak daha sonra başvurusunu www.meb.gov.tradresinden yapacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin atanmış olsalar bile sınavları ve atamaları iptal edilecektir.
II-YAZILI SINAV
Sınav giriş belgeleri 8 Ağustos 2016pazartesi günü www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar8 Ağustos - 12 Ağustos 2016tarihleri arasında görev yaptığı kuruma onaylattıracaktır.
Sınav13 Ağustos 2016 Cumartesi günü saat14.00'da Ankara ilinde yapılacaktır.
Adaylar sınava gelirken görev yaptığı kurum tarafından onaylanmış sınav giriş belgesi ile birlikte üzerinde vatandaşlık numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportlarından birini yanında bulunduracaklardır.
Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek aynı zamanda haklarında adli ve idari yönden işlem yapılacaktır.
Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde adayın sınavı geçersiz sayılarak ataması yapılmayacak ataması yapılmış olsa bile ataması iptal edilecek aynı zamanda her iki kişi hakkında da adli ve idari yönden işlem yapılacaktır.
III-SINAV KONULARI

Ortak Sınav konuları

 • T.C. Anayasası (5 soru)
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (5 soru),
 • İnsan Hakları ve Demokrasi (5 soru),
 • Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları (5 soru)
 • Etik Davranış İlkeleri (5 soru),
 • Genel Kültür ve Genel Yetenek (25 soru),
 • Alan Bilgisi (50 soru)

Alan bilgisi konuları:
1) İkinci Müdür için;

 • 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun
 • Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük
 • Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik
 • Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik
 • Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik
 • Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik
 • Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği

2) İnfaz ve Koruma Başmemuru için;

 • 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun
 • Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük
 • Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik
 • Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik
 • Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik


Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az 70 puan alamayanlar başarısız sayılacaklardır. Ceza infaz kurumu ikinci müdürlüğü, ayrıca sözlü sınavda da başarılı olmak şartı aranacaktır.

IV- SÖZLÜ SINAV
İkinci müdür sözlü sınavına en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilan edilen kadro sayısının (75) beş katı aday (375) çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Aday; sınav kurulunun her bir üyesi tarafından,
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (30 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 puan),
c)Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (20 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti (10 puan),
d)Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
alanlarında sınava tabi tutulacaktır. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan alınması zorunludur.
Sözlü sınav yeri ve saati daha sonra www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

V- SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA
Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, ceza infaz kurumu ikinci müdürlüğü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması; infaz ve koruma başmemurluğu kadrolarına atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir.
Başarı puanlarının eşitliği halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personel başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenecektir.
Duyurulan kadrolardan; atama şartlarını taşımaması nedeniyle sınavın geçersiz sayılması veya bu sebeple atama işleminin iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi ile emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atama yapılması sebebiyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır.
VI- SINAV SORULARINA, YAZILI VE SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınav soruları ve cevap anahtarı 16 Ağustos 2016 tarihinde www.meb.gov.tradresinde ilan edilecektir. Adaylar sınav soruları ve cevaplarına ilişkin itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile çalıştığı ceza infaz kurumu, denetimli serbestlik müdürlüğü, eğitim merkezi veya Genel Müdürlüğe sınav sorularının açıklanmasından itibaren beş işgünü içerisinde yapacaklardır. Başvurular sınav kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne(ÖDSGM) gönderilecek ve ÖDSGM tarafından 10 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.
Adaylar yazılı sınav sonuçlarına sonuçların açıklanmasından itibaren beş işgünü içerisinde itiraz edebilirler. Adaylar itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile çalıştığı ceza infaz kurumu, denetimli serbestlik müdürlüğü, eğitim merkezi veya Genel Müdürlüğe yapacaklardır. Başvurular sınav kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne(ÖDSGM) gönderilecek ve ÖDSGM tarafından 10 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İtiraz üzerine verilen karar sınav kurulu tarafından ilgiliye tebliğ edilecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.
Sözlü sınav ve nihai başarı sıralamasının Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanmasından itibaren beş işgünü içerisinde yazılı olarak çalıştığı ceza infaz kurumu, denetimli serbestlik müdürlüğü, eğitim merkezi veya Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir. İtirazlar beş işgünü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine tebliğ edilecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.

VII- DİĞER HUSUSLAR
1)Sitede yer alan hususlar tüm personele tebliğ edilmiş sayılacak ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
2) Sınav konularına ilişkin kurumumuzca ders notu yayımlanmayacaktır.
3) Bu duyuruda yer almayan hususlarda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
4) Sınava başvuru şartlarını taşıyan ancak bilgileri UYAP ortamına işlenmemiş adayların en geç 17 Temmuz 2016 tarihine kadar bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Herhangi bir hak kaybına uğramamaları için adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.
5) Sınav uygulamasına ilişkin diğer hususlar ve sınav kılavuzu daha sonra www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Görevde yükselme suretiyle başka kadrolara atananlar iki yıl süreyle başka yere naklen atanamazlar.
6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B (sözleşmeli personel) ve 4/C (geçici personel) maddesini tabi olarak çalışan personel görevde yükselme sınavlarına başvuramayacaktır.
İlanen duyurulur.

SINAV TAKVİMİ

25 Temmuz – 31 Temmuz 2016

Sınav ücretinin yatırılması ve www.meb.gov.tr adresinden başvuruların yapılması

8 Ağustos  2016

Adayların sınav giriş belgelerinin www.meb.gov.tr adresinde yayınlanması

8 Ağustos  – 12 Ağustos 2016

Sınav giriş belgelerinin çalışılan kurumca onaylanması

13 Ağustos 2016 saat 14.00

Sınav

16 Ağustos 2016

Sınav sorularının www.meb.gov.tr adresinde ilanı

16 Ağustos – 22 Ağustos 2016

Sınav sorularına ve cevap anahtarına ilişkin itirazların yapılması