DUYURU

İLAN

30/11/2017 tarihli Bakanlık Oluru ile hizmete alınan Ayvalık Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunun personel ihtiyacının karşılanması amacıyla bayan infaz ve koruma başmemuru ile bayan infaz ve koruma memurlarının Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22'nci maddesi gereğince komisyonlar arası naklen atamaları planlanmaktadır.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen şartları taşıyan bayan infaz ve koruma başmemuru ile bayan infaz ve koruma memurlarının taleplerini aşağıda belirtilen tarihlerde Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Sistem üzerinden gönderilmeyen hiçbir talep dikkate alınmayacaktır. Başvurular NAS üzerinden alınacak ancak değerlendirmeler puana göre değil atanmak istenilen kurum ile halen görev yapılan kurumun ihtiyacı göz önüne alınarak gerçekleştirilecektir.
1-Başvuru şartları:
a) 15 Nisan 2018 tarihi itibariyle görev yapılan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının yetki alanı içerisinde 2 yıllık hizmet süresini doldurmuş olmak (hizmet gereği atananlarda 3 veya 8 yıl),
b) Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak, son iki yıl içerisinde uyarma veya kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak (hizmet gereği atananlarda uyarma cezası dışında ceza almamış olmak).
2- Genel İlkeler:
a) Atama planlaması kapsamında söz konusu ceza infaz kurumu için sadece bayan infaz ve koruma başmemuru ile bayan infaz ve koruma memurlarının talepleri değerlendirilecek olup, ataması yapılan personelin eşleri de talep etmeleri halinde yakın ceza infaz kurumlarına planlanacaktır.
b) Sözleşmeli personelin başvuru hakkı bulunmamaktadır.
4- Özel Hususlar:
a) Yukarıda adı geçen kuruma ihtiyaçtan fazla talep olması halinde talepte bulunanların görev yaptığı kurumun personel ihtiyacı göz önüne alınarak başvuruları değerlendirilecektir.
b) Sistem üzerinden sadece Ayvalık Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu tercih edilebilecektir. Başka bir yer talep edenlerin talepleri dikkate alınmayacaktır.
c) Sistem üzerinden yapılan tercihlerin Genel Müdürlüğümüz atama ekranına ulaşmasından sonra tercihlerden vazgeçilemeyecek, atama gerçekleştikten sonra atama işleminden feragat talepleri kabul edilmeyecektir. Bu itibarla tercihin özenli bir biçimde yapılması ve sisteme işlenmesi önem arz etmektedir.
5-Mahallinde Yapılması Gereken İşlemler:
a) NAS, UYAP’ta kayıtlı veriler üzerinden değerlendirme yaptığından; öncelikle UYAP kayıtlarının komisyonlar, ilgililer ve kurum personel birimlerince kontrol edilerek, personelin özlük bilgilerinin (daha önce çalıştığı kurumlar da dahil olmak üzere ayrılış ve başlayış tarihleri, öğrenim bilgileri, aile fert bilgileri, personelin eşlerinin görev yaptığı kurum ve unvan bilgileri, telefon ve adres bilgileri, e-posta adresleri, geçici görev bilgileri, ceza bilgileri ve eksik bulunan tüm bilgilerin) güncellenmesi ve eksik olan verilerin ivedilikle tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut bilgilere itibar edilecektir. Bu itibarla atanma talebinde bulunacak personelin kendi özlük ekranları ile ilgili bilgileri kontrol etmesi önem arz etmektedir.
b) Ayvalık Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumuna atanma talebinde bulunacak bayan infaz ve koruma başmemuru ile bayan infaz ve koruma memurlarının UYAP-Personel Uygulamaları/Personel İşlemleri/CTE Atanma Talep Formunu kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girmek suretiyle elektronik ortamda doldurmaları ve 12-16 Mart 2018 tarihleri arasında UYAP üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. Fiziki olarak gönderilen talepler ile UYAP ortamından gönderilse dahi belirtilen tarihler dışında yapılan talepler ve eksik belge ile başvuru yapanların başvuruları değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. Atanma Talep Formunun bir çıktısı alınarak imzalanıp kurumun personel biriminde muhafaza edilecektir.
c) UYAP şifresi olmayan personel, kurumlarında bulunan UYAP-Bilgi İşlem Birimi aracılığı ile şifre talep formu doldurarak UYAP şifrelerini temin edecektir. UYAP şifresi olmadan atanmak için tercihte bulunulamayacağından, kurumda bulunan UYAP-Bilgi İşlem Biriminin bu yöndeki talepleri gecikmeksizin karşılayarak mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini, yazımızın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına iletilmesini ve keyfiyetin yargı çevrenizde bulunan ceza infaz kurumu müdürlükleri personeline tebliğini rica ederim.

Not: Ayvalık Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunun UYAP'a tanımlaması yapılmış ancak NAS ekranına yansıması geçiktiği için söz konusu ceza infaz kurumunu tercih edecek personelin, tercih olarak Ayvalık K2 Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu seçmesi gerekmektedir. Talepler Ayvalık Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu olarak değerlendirilecektir.